Vocabolario
Vernazzese - Italiano
Vocabolario
Vernazzese - Italiano
foto vernazza - cinque terre
Designed by LoreJaco.it
· Home
· Ricette
· Feste
· Canzoni
· Legenda
· Autori
· Contatto
Indice

A  B  C  D  E  F  G  I  L  M  N 

O  P  Q  R  S  T  U  V  Z  X 
Copyright ę 2010 by "speremmu"
All Rights reserved
E-Mail: nonscrivere@dialettu.it
Lettera M

MAM┬M┬ BECI└UM┬ BUSC└U
M┬ CAD▄TTUM┬ CUNT╔NTUM┬ TEGN▄AMAC┬
MAC┬ MAC┴UMAC└CCUMACA╠AMACA▄A
M└CCIAMACER┬MACER┬-...R┴UMACHER┘N
MACI┬MACI┬ MACI┴UM┬CIAP┬MACI▄S┬
MADĎNNAMADĎNNA DE R╚ZZUMADR╠GNAMADR╠NA ( vedi CUM┬)
M┬D▄C┬MADUN╠NAMA╚M└E
M└E GR└NDEMAEM┘NAMA╔NAMAESTR└LE
MAEST┘SA MAEST┘SUMA╔TTAM┬F└TTAM┬FI┬
M┬FI└UMAG└GNAMAGAGN┬ MAGAGN┴UMAGAZIN╩
MAG╔TTAM└GGIAM└GGIUMAGIÍ
MAGI┘NMAGN└NMAGN└NAMAGNAN╠N
M└GRA M┴GRUM└GUMAG┘NMAGUN┬
MAGUN└UMA╠M└IM└I CI▄
MAI┬MA╠AMAI┬ MAI┴UMAI└SE
MAI╔TTAMA╠NMA╠NMAIN┬
MA╠NAMAIN┬ MAIN┴UMAIN╚MAIN╔TTA
M┬INGRAVI└UMA╠SCIAMA╠SCIUMAITIN┬
MALAND┬MAL└NNUMALED╔TTUMALEDISI┘N
MALFAM┬MALFAM└UMALINCÍMALISI┘SA MALISI┘SU
MALÍCCIUMALĎCCUMAL┘RAMAMAL▄CCU
M┬MEN┬ M┬MEN┴UM┬M╠SSA M┬M═SSUMANMAN┬
MANAÍAMANAS┬MANAS└UMANAS┘N MANAS┘NA
MAN└TAMAN└TAMANC┬MANC┬ MANC┴U
MANC└NSAMANC└NSA D'APPET╠TTUMANC└NTEMANCH╔VULE
M└NCUMAND┬MAND┬ AL'└IAMAND┬ AL'└IA
MAND┬ 'NDER╔MAND┬ 'NDER╔MAND┬ V╠AMAND┬ V╠A
MAND┬-......D┴UMANDAR╠NMANDIL┬MANDIL╔TTU
MAND╠LLUMAND╠LLU DA GR▄PPUM└NDUA - AM┴NDUAMANDURL╠N
MAN╩MAN╔AMAN╔CCIAMANECCI┘N
M└NEGAMANEGH╔TTAM└NEGUMANEL╠N
MAN╚LLAMAN╔NTEMAN╔TTEMANEZ┬
MANEZ┬ MANEZ┴UMAN╔ZZUMAN╔ZZUMANGI┬
MANGI┬MANG╠AMANGI┬ E SP▄┬M└NGIA PAN A PET┘N
MANGI┬-....GI┴UMANGIABREN┘SEMANGI┘NMANGI┘NA
MANGI▄S┬MANGI▄S┬-...S┴UMAN╬MAN╠A
MAN╠A MAN═UMANIF╚STUMANIM└N (A)MANÍVRA
MANSC╠NMANSCIN└DAMANSCIN└DUMANSIN┬
MANSIN┬_...N┴UMANTEGN╬MANTEGN▄A-..GN▄UMANTEL═NA
M└NTEXUM└NTUMANUEL╠NMANUVR┬
MAĎTAMAĎTUM┬PIGI└UM└PPA
MARCI┬MARCIAP╔MARCI└UMAR╩MMUA
MARGAIT╚LLAMARGAIT╠NMARGA╠TTAMARIĎLLU
MARIĎLUMARIUL╠NMARIUN╔TTAMARM└GGIA
MARMA╠AM└RMAUMARMEL╠NMARĎN
MARPI┘NMARPI┘NMARPI┘NAMARPI┘NA
M└RSAM└RSAMARSAÍMARSAÍA
MARS╬MARS╠A-....S═UM└RSUM└RSU
M└RSUMARS▄MMEMART╩MARTED╠
MART╠NMARTING└LLAM└RVA/M┴LVAMAS┬
MAS┬ MAS┴UMAS└SEMASC┬MASCARS┘N
MASCEL╔AMASCEL╔AMAS-C╔TTUM└SCIA
M└SCIMUM└S-CIUMAS╔TTAMASIS┬ /MASICCI┴TA
MAS╠SSAMAS╠SSUMASÍM└SSA
MASSACR┬MASSACR┬-...CR┴UMASS└CRUMASSAPICCH╔TTI
M└SSUMASTR▄S┬MASTR▄S└UMASTR▄SSU
MASTR▄S┘N MASTR▄S┘NAM┬TAGI┬M┬TAGI└UMATAS┘N
MATAS┘NAMAT╠NM└TTAMATTATĎIU
M└TTUMA▄AMA▄┬MA▄┬ MA▄┴U
MA┘NMAUR╠SIUMAUT╠AMAUT╠A D┬ V╠GNA
MAUT╠A-......T═UMAUT╠SEMA▄UM┬V╠STA
M┬V╠STUMAX╩MAXEL┬MAXEL┬
MAXEL┬-...XEL┴UMAXIN┬M└XINAMAXIN┬-.....N┴U
MAXIN╠NM└ZZUM╔M╔
M╩M╩ - AM╩M╔AMED└GGIA
MEDAGI┘NMEDI└NMEDIAT┘REMEDICASI┘N
MEG┬MEG┬ MEG┴SAMEG└U
M╚GGIUMEGIU┬ ( vedi migliurÔ )MEGIU┬-...GIU┴U M╔GU
MEIS└NAMEIT┬MEIT┬ MEIT┴UM╔ITU
MEIZ┬MEIZ└NAMEIZ└UME╠ZZU
ME╠ZZUMEL╔AM╔LIAMEL┘N
MEMĎIAM╚MUMEN┬M╔NA
M╔NA BEL╠NMEN└UMEND╠NMEN╚SCIA
MENESC╠NAMENESCI┘NMEN╔TTUM╔NICO
M╔NNUM╔NSAM╔NSULAMENSUN┬
MENSUN┬-...N┴UM╔NTREM╔NUMEN▄A
MEN▄SIA MIN▄SSIAMEN▄TTUMEN▄UMERAV╠GLIA
MERAVIGLI┬ MERAVIGLI┴UMERAVIGLI┘SA MERAVIGLI┘SUMERCAT╠NMERCULED╠
MERL▄SSUMERS┬MERS┬MESCH╠N MESCH═NA
MESCHIN╔TTA MESCHIN╔TTUMESCI┬MES-CI┬MESCI┬ MESCI┴U
MES-CI┬ MES-CI┴UMESCI└SEMES-CI▄AM╔SE
MESS┬M╔SSAMESS┌AMESSU╠N
MEST╩M╔TEM╔TE A B┴GNUM╔TE A PĎSTU
M╔TE IN CR┘XIM╔TE IN REC└TTUM╔TE S▄M╔TE SUTTUS┘RVE
M╔TISEM╔TISE IN CAM╠NM╔TUDUME┘LLA
M╚XIMUM╚ZACASÍAMEZ└IAMEZ▄A
MEZ▄┬MEZ▄┬ MEZ▄┴UM╚ZZAM╚ZZA BĎTTA
M╚ZZAL▄NAM╚ZZANĎTTEM╚ZZUM╚ZZUGI┘RNU
M╚ZZURÍUMI┬MI┬ MI┴UMIAGN┬
MIAGN└UMI└SEMICH╩MICH╔TTA
M╠CRUBUM╠GGIUMIGI┬MIGLIUR┬
MIGLIUR┬ MIGLIUR┴UMIL└NMIL╔XIMUM╠LIA
M╠LIU - M╠LIOMILI┘NM╠LLIM═LSA
M╬MEMINMINCI┘N MINCI┘NAMIN╔A
MING┘LLAM╠NOMIN▄SSIAMIR└CULU
MIRACUL┘SA MIRACUL┘SUM╠SCIAM╠SCIUMISCI┘N
MISCIUN└IAMISCIUN└IUMIS╔IAM╠SERA M═SERU
MISER└BILEM╠SIAM╠SSA A PĎSTUM╠SSA M═SSU
M╠STUMĎAMÍA
MĎDUMĎDU DE ╚SEMĎDU DE F┬ D╔ 'N F└NTEMĎGGIA
MĎGGIUMÍGGIUAMĎLLAMĎLLA MĎLLU
MĎRSAMĎRTA DAR FR╔DDUMĎRTA MĎRTUMĎRTA MĎRTU
MĎRTUMĎSSA MĎSSUMĎTTUMĎU
MÍVEMÍVISEM┘AM▄A
M▄┬M▄┬ M▄┴UM▄AGGI┬M▄└GGIA
M▄└GGIA A S╔CCUM▄└GGIA MA╠SCIA M▄AGGI┬-.....GI┴UM▄AGI┘N
M▄└NDEM▄┴NDE L▄NGHEM▄AT╩ Q█ D╩ M▄EMUB╠LIA
M┘CCA M┘CCUMUCCAÍAM▄CCI (A)M▄CCIU
M▄CCIUM▄CCIU DE G╔NTIM┘CCUMUCH╔TTU
M▄CI┬M▄CI┬ M▄CI┴UMUD╚LLUMUDER┬ MUDER┴U
MUD╚STIAMU╚LLA MU╚LLUMU╔NAMUF╬
MUF╬MUF╠A MUF═UMUG╩MUGUGN┬
MUGUGN└UMUG┘GNUMUGUGN┘NMUGUGN┘NA
MU╬MU╠NMUIN┬MU╠NA
MUL┬MUL┬ MUL┴UMUL┬ 'N B└NDUMUL╠TTA
MUM╔NTUMUM╠NAM┘NCUMUND┬
MUND┬-.....D┴UM┘NDUM┘NEGAMUNS┘N
MUNT┬MUNT┬ MUNT┴UM┘NTA M┘NTU MUNT┬ S▄
MUNT┬ S▄MUNTAGN┬MUNT└GNAMUNT└U S▄
M┘NTEMUNTER┘SSUMUNT┘NM┌NZE
MURB╠LLUMURB┘SAMURB┘SUMURI└GGIU
M┘RMUAMURĎIDIMURT┬MURT┬
M▄RTAMURT┬ MURT┴UMURTAR╔TTUMURT╠NA
MURTĎIUM┘RUMUR┘NMUR┘N
MUR┘NAMUR┘NAM┘SCAMUSC└GNA
MUSCA┘NMUSCH╔AMUSCI┬MUSCI┬-......SCI┴U
MUSC╠NM▄S-CIUM┘SCULUMUSC┘N
M▄SEN DA L'ĎUMUSERĎLLAM┘SSAM┘SSCIA M┘SSCIU
MUSSEGH╔NTA MUSSEGH╔NTUM┘SSEGUM┘SSUMUSTACIĎLLU
MUSTEZ┬MUSTEZ┬ -...Z┴UM┘STRUM┘STU
MUT┬MUT└UMUTEZ┬MUTR╠CE
M▄TTAMUTTES┘N MUTTES┘NAM┘TTIM▄TTU
MUT┘REM▄XICAM▄XICA